מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 477

27/02/2022
הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 477

 

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏24   פברואר  2022

 ‏כ"ג אדר א תשפ"ב

                     

מר/ת _______

חבר/ת מועצה

ג ד ר ה

א.ג.נ.,

הנדון:   הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 477

 

הריני מתכבד להזמינך לישיבת מועצה מן המניין  מס' 477 אשר תתקיים

ביום רביעי  9/3/2022  בשעה 18:00  בבניין המועצה בחדר ישיבות בקומה ב'.

סדר היום:

=        הצעה לסדר מתאריך 25/1/2022 שהוגשה ע"י חבר מועצה סהר פינטו.

=        הצעה לסדר מתאריך 1/2/2022 שהוגשה ע"י חבר מועצה תומר אהרון.

=        הצעה לסדר מתאריך 13/2/2022 שהוגשה ע"י חברת מועצה ענת טל.

=         הצעה לסדר מתאריך   14/2/2022 (שהתקבלה בתאריך 16.2.2022) שהוגשה       

        ע"י חברת מועצה דורית בן בוחר.

               

 סעיף 1         אישור הסכם לקידום תכנון בגדרה שבין דירה להשכיר

                     החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ למועצה המקומית גדרה.

                       

מצ"ב:

-         טיוטת חוזה.

-         חוות דעת של היועמ"ש ומסמכים נלווים.

-         הערה: ההסכם אושר עם חברת "דירה להשכיר" בישיבת מועצה

מס' 465 מתאריך 2/9/2020 .
ההסכם שצורף לעיל הינו הסכם בפורמט המאושר על ידי משרד הפנים/אוצר.

 

 סעיף 2        אישור תב"ר 1329 שדרוג שצ"פ ומדרגות כולל בניית סככה

                    במועדון של העדה האתיופית ברחוב סטרומה בסך 500,000 ₪  

 

                     תקציב מבוקש:  500,000₪ 

                     מקורות מימון:       קרנות הרשות:      500,000 ₪ 

                      מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.

                                – אומדן.

 

סעיף 3       בקשה ללקיחת אשראי לאיזון תקציב 2021

 

                     מצ"ב – מכתבו של גזבר המועצה.

סעיף 4           אישור הגדלת תב"ר 1064 תכנון ובניית ב"יס תיכון חדש

                      ברחוב ארז בסך 1,554,813 ₪ 

                        

תקציב קיים:  41,772,766 ₪ 

 

   מקורות מימון: קרנות הרשות :                                                   11,261,742₪ 

                משרד החינוך  :                                                 30,511,024 ₪ 

                סה"כ :                                                             41,772,766  ₪ 

 

               תקציב מבוקש:  43,327,579₪

 

              מקורות מימון: קרנות הרשות :                                                 12,816,555   ₪ 

              משרד החינוך  :                                                    30,511,024 ₪ 

                        סה"כ:                                                      43,327,579   ₪ 

 

מצ"ב – מסמך הגדלת תב"ר.

– התחייבות ממשרד החינוך.

סעיף 5             אישור הגדלת תב"ר 1311 שיפוץ בניית גני ילדים שכונת גולדה

                         בסך 600,000 ₪ עבור הצטיידות לגנים.

                           

תקציב קיים:  5,200,000 ₪ 

 

    מקורות מימון: קרנות הרשות:                                                       2,000,000₪ 

                 משרד החינוך:                                                       3,200,000 ₪ 

                 סה"כ :                                                                 5,200,000  ₪ 

 

                תקציב מבוקש:  5,800,000₪

 

                מקורות מימון:   קרנות הרשות :                                                  2,600,000   ₪ 

                   משרד החינוך  :                                                   3,200,000 ₪ 

                        סה"כ:                                                          5,800,000   ₪ 

 

מצ"ב – מסמך הגדלת תב"ר.

         

סעיף 6             שינוי מקורות מימון תב"ר 1024 תמרור וסימון ברחבי היישוב

                        בסך 70,571 ₪ 

 

                 תקציב קיים:  2,433,692 ₪ 

 

    מקורות מימון: קרנות הרשות:                                                       2,137159₪ 

                 משרד התחבורה :                                                 296,533   ₪  

                 סה"כ :                                                                 2,433,692 ₪   

                 תקציב מבוקש:  2,433,692 ₪ 

        

                 מקורות מימון:        קרנות הרשות :                                           2,066,588  ₪ 

                   משרד התחבורה  :                                               367,104 ₪ 

                   סה"כ:                                                               2,433,692 ₪ 

 

סעיף 7           אישור הגדלת תב"ר 1130 מרכז נוער רווחה ברחוב ירוחם גוש 5158

                       חלקה 35 בסך 1,400,000₪ 

                        

תקציב קיים:  1,323,000₪ 

  

                 מקורות מימון: קרנות הרשות:                                               1,323,000₪

 

                 תקציב מבוקש: 2,723,000 ₪

 

 

                 מקורות מימון: קרנות הרשות:                                               2,723,000 ₪

 

                           מצ"ב – מסמך הגדלת תב"ר.
                                     –  פירוט הגדלת תב"ר.   

     

 סעיף 8        אישור תב"ר 1330 קירוי מעל היציע של מגרש כדורגל בסך 350,000 ₪  

   

 תקציב מבוקש:  350,000₪ 

                     מקורות מימון:       קרנות הרשות:      350,000 ₪ 

                      מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.

         

סעיף 9            אישור סגירת תב"רים.

 

                          מצ"ב – רשימת תב"רים לסגירה שהוכנה ע"י גזבר המועצה.

סעיף 10  – אישור חוזה להקצאת קרקע לעמותת מרכז רוחני המושבה גדרה

                   גוש 3875 חלקה 232.

      

מצ"ב   – חו"ד יועצת משפטית.

                               – טיוטת חוזה.

                                                                                                                   בכבוד רב

 ליאור  מדהלה

                                                                                                     מנכ"ל המועצה

העתק:

יואל גמליאל- ראש המועצה